Flutter是什么?

2018年11月8日18:49:41FlutterFlutter是什么?已关闭评论61 views

Flutter是什么?Flutter是由Dart语言开发的,是由Google打造的移动UI框架,新手站长网分享Flutter简介:文章源自新手站长网-https://www.xinshouzhanzhang.com/flutter.html

Flutter是什么?

Flutter是Google用来帮助开发者在iOS和Android移动平台开发高质量原生应用移动UI框架,Flutter是由Dart语言开发的。Flutter可以快速在iOS和Android上构建高质量的原生用户界面,Flutter的第一个版本叫做“Sky”。文章源自新手站长网-https://www.xinshouzhanzhang.com/flutter.html

Flutter官网

官网:https://flutter.io/

文章源自新手站长网-https://www.xinshouzhanzhang.com/flutter.html